Завршна сметка за 2011

Од Викимедија Македонија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето


  • Образец ПДД-ГИ. Годишен извештај на исплатувачот на приходи за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи, 6 стр.
  • Образец ДБ. Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи, 4 стр.
  • Биланс на состојба, 6 стр.
  • Биланс на приходи и расходи, 2 стр.
  • Белешка за распоредување на резултатот, 1 стр.
  • Образец ДЕ - Посебни податоци за државна евиденција за непрофитни организации, 2 стр.
  • Образец СПД - Структура наприходи по дејности, 2 стр.

Вкупно 24 стр.