Финансиски план за 2011

Од Викимедија Македонија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Викимедија Македонија се занимава единствено и исклучиво со непрофитни дејности. Прибраните средства можат да се користат исклучиво за цели дефинирани со Статутот. Членовите не добиваат ниту може да добијат некаква добивка од средствата. Никој не може да има добивка преку непотребни трошоци за промоција или преку непропорционално големи издатоци.

Начин на финансирање: Членарина од членовите; Доброволни прилози, подароци и оставнини на домашни и странски правни и физички лица; Од буџетот и други фондови; Од други извори, во согласност со Законот.

Имотот се состои од: Парични средства и хартии од вредност; Подвижен и недвижен имот и имотни права.

Располагање со средства: Одлуките во врска со приходите и расходите ги донесува Извршниот одбор во согласност со финансискиот план и програмата за работа.


Ова е работна верзија на буџетот на Викимедија Македонија за 2011 година, треба да се финализира до крајот на месец јануари 2011 година.

A. Прилив на средства, средства на располагање
извор на средства прилив одлив забелешка
A.1. проекти 120.000,00 учество во проекти
A.2. членарина 5.000,00 приходи од членарина за 2011 година, според одлука на ИО
A.3. донации донации од други организации и институции
вкупно приливи 125.000,00
Б. Планирани трошоци
Б.1. Проекти и други активности
проект прилив одлив забелешка
Б.1.1. wiki.mk 50.000,00 трошоци поврзани со исполнување на договорни обврски, исплата на хонорари
Б.1.2. 10 години Википедија 7.000,00 организација на настан по повод 10 години Википедија, трошоци за промотивен материјал
Б.1.3. Вики-конференција, Берлин 40.000,00 учество на двајца претставници на конференцијата на локални ограноци
Б.1.4. Викиманија 2011 40.000,00 учество на двајца претставници на викиманија 2011, Хаифа, Израел
вкупно за проекти 137.000,00
Б.2. Административни трошоци
трошок прилив одлив забелешка
Б.2.1. канцелариски материјали 4.000,00 набавка на канцелариски материјали за административни потреби
Б.2.2. завршна сметка 5.000,00 Изработка на завршна сметка, согласно законските обврски
Б.2.3. трошоци за сметки 2.000,00 телефон, поштенски пратки
Б.2.4. одржување на жиро сметка 2.400,00 банкарска услуга за одржување на жиро сметка, 12*200 денари во текот на годината
Б.2.5. провизија за трансакции 3.000,00 провизија за извршени трансакции
Б.2.6. обврски од 2009 година 2.000,00 преземени обврски од 2009 година, изработка на печати, заверка на овластени записници на нотар, адвокатски услуги
Б.2.7. резервација на средства 20.000,00 резервација на средства за 2012 година
вкупно административни трошоци 48.400,00
ВКУПНО 125.000,00 185.400,00
БИЛАНС 60.400,00