Разговор:Викимедија Македонија/2010/Измени на Статут

Од Викимедија Македонија
Последен коментар: пред 13 години од FlavrSavr на темата Член 18
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
 • Ќе одиме поединечно по сите членови за кои сметаме дека е потребна измена. Ве молам, ако имате коментари за измените, или пак ако имате некој дополнителен член за изменување, да ја пратите уредната хронологија. --FlavrSavr 09:48, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори
 • Отворив нова вики страница на која ќе работиме и каде ќе го дефинираме новиот Статут, стариот / актуелен Статут нека си остане како што е за да може да се повикуваме по потреба. Во однос на содржината на Статутот сметам дека треба да одиме согласно член 18 од новиот закон. Па согласно со тоа предлагам, глава III од постоечкиот Статут да го замени местото со глава II, а соодветните членови да претрпат пренумерирање. Ако се согласувате со ова, може веднаш да ги направиме промените.--Brest 17:16, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Вовед

[уреди]

Стои:

Врз основа на Член 5, 20 i 76 од од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен Весник на Република Македонија бр. 31/98 и бр. 29/07) Основачкото собрание на Здружението на граѓани Викимедија Македонија, на својата седницата одржана на 07.12.2009 година во Скопје го усвои следниот:

Треба:

Врз основа на Член 5, 18 и 31 од од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Службен Весник на Република Македонија бр. 52/10) Основачкото собрание на Здружението на граѓани Викимедија Македонија, на својата седницата одржана на xx.xx.xxxx година во Скопје го усвои следниот:

 • Не сум правник и го немам стариот закон, но претпоставувам дека вака треба да се утврди почетокот на статутот. Секако дека ќе мора да консултираме правници за ова прашање. --FlavrSavr 09:55, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Член 2

[уреди]

Стои:

Здружението е основано како непартиско, невладино и непрофитно здружение на граѓани чија цел е поддршка на создавање, собирање и умножување на слободни содржини на непрофитен начин: поддржување на идејата сите луѓе да имаат еднаков пристап до базите на знаење и до системите на образование.

Под терминот слободна содржина се подразбира било кој производ кој од страна на авторот на тој производ е лиценциран на начин на кој на сите им е дозволено тој производ слободно да го користат, умножуваат и менуваат.

 • Во овој член Викимедија Македонија се дефинира како здружение на граѓани, додека во Чл. 11 и Чл. 12 употребуваме термини како физичко лице и правно лице. Мислам дека во тој поглед не сме конзистентни. Или Чл. 2 ќе го промениме за да ја опфати и категоријата правно лице или пак во Чл. 11 и Чл. 12 нешто ќе менуваме. --Brest 18:52, 31 октомври 2010 (CET)Одговори

Член 9

[уреди]

Стои:

Седиштето на Здружението е во Скопје на ул. „Владимир Комаров“ бр. 1А-4/42 Скопје.

Треба:

Седиштето на Здружението е во Скопје на ул. „Владимир Комаров“ бр. 1А-4/42 Скопје. Седиштето на Здружението може да се промени со одлука на Собранието на Здружението.

Член 11

[уреди]

Стои:

Член на Здружението може да биде секое физичко и правно лице кое ги прифаќа целите на Здружението и Статутот на Здружението, во согласност со Законот.

Треба:

Член на Здружението може да биде секое физичко и правно лице кое прифаќа активно да ги остварува целите на Здружението и Статутот на Здружението, во согласност со Законот. Соработник на Здружението може да биде секое физичко и правно лице кое ги поддржува целите на Здружението и Статутот на Здружението, во согласност со Законот.

 • Мислам дека старата формулација е во ред, т.е. дека фразата активно да ги остварува предложена од Слободан, е непотребна. Додека вториот дел од предлогот мислам дека треба да стои. Евентуално да се доработи, посебно ако се има во предвид следниот член, т.е. Член 12. --Brest 17:16, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Член 12

[уреди]

Стои:

Членовите можат да бидат редовни, соработници и почесни членови. Секое физичко лице кое сака да работи активно на проектите на Здружението може да стане редовен член. Секое физичко и правно лице кое не сака да работи активно, но сака да ги промовира и поддржува активностите на Здружението може да стане член - соработник. Со одлука на Собранието на Здружението може да се изберат и почесни членови.

Предлог 1:

Здружението има членови, соработници и почесни членови. Секое физичко лице кое сака да работи активно на проектите на Здружението може да стане член. Секое физичко и правно лице кое не сака да работи активно, но сака да ги промовира и поддржува активностите на Здружението може да стане соработник. Со одлука на Собранието на Здружението може да се изберат и почесни членови.

Предлог 2:

(1) Членовите на Здружението можат да бидат редовни, соработници и почесни членови.

(2) Редовен член на Здржението може да стане секое физичко лице кое сака да работи активно на проектите на Здружението.

(3) Соработник на Здружението може да стане секое физичко или правно лице кое сака да ги промовира и поддржува активностите на Здружението.

(4) Почесен член на Здружението може да стане секое физичко или правно лице со одлука на Собранието на Здружението, кое има посебни заслуги за промовирањето и остварувањето на целите на Здружението.

 • Овде за мене е дискутабилна категоријата правно лице, со оглед на тоа што станува збор за Викимедија Македонија како Здружение на граѓани. Или треба да се прошири Член 2, само незнам дали тоа го дозволува законот. --Brest 17:16, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Претпоставувам дека ова е една потешкотија која што треба да ја надминеме. Предлагам наместо соработници и почесни членови да ги користиме термините партнери и почесни партнери. Ова ќе им даде нова димензија на нашите односи со правните лица. --FlavrSavr 17:05, 12 декември 2010 (CET)Одговори

Член 13

[уреди]

Стои:

Својство на Член на Здружението се стекнува со потпишување на пристапница која ја заверува Извршниот одбор.

Треба:

Својство на член на Здружението се стекнува со потпишување на пристапница која ја заверува Извршниот одбор. Својство на соработник на Здружението се стекнува по барање на лицето и одлука на Извршниот одбор. Својство на почесен член добиваат лица кои се заслужни за работата на Здружението и се стекнува одлука на Извршниот одбор и прифаќање на почесното членство од страна на лицето.

 • Можеби ако се допрецизира мојот Предлог 2 од претходниот член, ако се дообјасни постапката (со пристапница, до кого и сл.), може да се искористи објаснувањето во предлогот на Слободан за овој член. --Brest 17:16, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Член 14

[уреди]

Стои:

Сите членови на Зружението се рамноправни и можат да бираат органи на Здружението, како и да бидат бирани во органите на Здружението, во склад со Законот.

Предлог 1:

Членовите на Здружението се рамноправни и можат да бираат органи на Здружението, како и да бидат бирани во органите на Здружението, во склад со Законот. Почесните членови можат да бираат органи на Здружението, но не можат да бидат бирани во органите на Здружението.

 • Прецизирање со цел да се потенцира разликата меѓу членови и соработници. Ги доработив и почесните членови, со тоа што можеби малце искомплицирав. --FlavrSavr 11:38, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Предлог 2:

Редовните членови на Здружението се рамноправни и можат да бираат органи на Здружението, како и да бидат бирани во органите на Здружението, во склад со Законот. Соработниците и Почесните членови можат да бираат органи на Здружението, но не можат да бидат бирани во органите на Здружението.

 • Ова е мала модификација на предлогот од Слободан, мое видување е дека само редовните членови да можат да бидат бирани во органите на Здружението, соработниците и почесните членови да не може.--Brest 17:16, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори
 • Мојот предлог беше дека соработниците не можат да бидат бирани и не може да бираат - тоа се оние лица кои се најголемиот дел од времето пасивни околу организацијата. Почесните членови не може да бидат бирани, ама може да учествуваат во бирањето (доколку сакаат), бидејќи би се работело за искусни луѓе кои и мислат добро на организацијата на долг рок. Со тоа давам некаква содржина на "почесното членство". Исто, мислам дека е добро да се избегне терминот почесен член, зошто можеби влегуваме во контрадикција. Прво викаме дека сите членови се рамноправни, а после дека некои се почесни. Колку појасно направиме дистинкција меѓу (редовен) член, соработник, и почесно лице(?), толку поарно. --FlavrSavr 22:28, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори
 • Колку повеќе размислувам на оваа тема, сум на убедување дека нема потреба од повеќе категории на членови. Едноставно или некој е член или не е. Член нека се постанува со пополнување на пристапница и исполнување на обврските согласно Статутот. А за соработниците и почесните членови, може да смислиме некоја друга формулација, во смисла на тоа дека имаат некој статус кое здружението им го доделило но не се членови. Пример секој кој соработува со членовите на Здружението за остваување на целите е соработник. Ако некој (физичко или правно лице) направиле нешто значајно за остварување на целите на Здружението, може да му оддадеме специјална почест од некој вид, орден за заслуги и сл. ... :) --Brest 18:52, 31 октомври 2010 (CET)Одговори
 • Во ред, со тоа што со тоа би требало и да имем построга политка на прием на членови, т.е. можност ИО или некој друг орган да одлучува дали се прима или не некој член. --FlavrSavr 14:58, 3 ноември 2010 (CET)Одговори
Овде треба да бидеме особено внимателни. --FlavrSavr 17:07, 12 декември 2010 (CET)Одговори

Член 15

[уреди]

Стои:

Редовните членови имаат обврска активно да учествуваат во работата на Здружението.

Предлог 1:

Редовните членови имаат обврска активно да учествуваат во работата на Здружението. Почесните членови немаат обврска активно да учествуваат во работата на Здружението, но може да учествуваат во Собранието на Здружението.

... --FlavrSavr 11:53, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори

Предлог 2:

Членови имаат право и обврска активно да учествуваат во работата на Здружението.

Член 18

[уреди]

Стои:

Сите членови се обврзани да се придржуваат до Статутот и другите акти на Здружението.

Членството во Здружението престанува во следниве случаи:

 1. На лично барање на членот на Здружението;
 2. Со одлука на Извршниот одбор;
 3. Во други случаи предвидени со Законот.

Предлог 1:

Сите членови се обврзани да се придржуваат до Статутот и другите акти на Здружението.

Членството во Здружението престанува во следниве случаи:

 1. На лично барање на членот на Здружението;
 2. Со едногласна одлука на Извршниот одбор, или со просто мнозинство на Собранието на Здружението, во случаи кога се утврдува дека членот дејствува спротивно од Статутот или им штети на целите, работата и угледот на Здружението;
 3. Во други случаи предвидени со Законот.
 • Предлагам да се додаде нов став кој ќе гласи: „Со неплаќање на членарина за тековната година најдоцна до крајот на првиот месец од годината“. Мора да се има во предвид дека опстојувањето на Здружението без минимален редовен прилив на финансиски средства е невозможно. Тој минимален редовен прилив на финансиски средства единствено може да се обезбеди од членарина, во недостаток на други приливи. Знам дека е дискутирано и заземено став дека членарината ќе изнесува 0 денари, но тоа е неприфатливо во пракса. Како што е познато за да го регистрираме здружението потребно беше да се соберат финансиски сретства за да се покријат трошоците за тоа, како што беа: ангажман на адвокат, уплата на такси за регистрација, отворање на жиро сметка, заверка на потписи кај нотар, изработка на печати, одржување на жиро сметка, ... На крајот од секоја година имаме потреба од изготвување на завршна сметка што со себе исто така повлекува финансиски трошоци. Значи единствен начин да се обезбеди сигурен прилив за покривање на овие трошоци е членарината. Плаќањето на членарината ќе претставува јасен став на секој од нас дека се сака постоење на Здружението, во спортивно доколку не се обезбеди тој минимум најдобро ќе биде Здружението од формална гледна точка да згасне, т.е. и законски да престане да постои. --Brest 17:44, 6 декември 2010 (CET)Одговори

Предлог 2:

Сите членови се обврзани да се придржуваат до Статутот и другите акти на Здружението.

Членството во Здружението престанува во следниве случаи:

 1. На лично барање на членот на Здружението;
 2. Со неплаќање на членарина за тековната година најдоцна до крајот на првиот месец од годината;
 3. Со едногласна одлука на Извршниот одбор, или со просто мнозинство на Собранието на Здружението, во случаи кога се утврдува дека членот дејствува спротивно од Статутот или им штети на целите, работата и угледот на Здружението;
 4. Во други случаи предвидени со Законот.
 • Мојот став е дека не треба да постои членарина или доколку веќе воведуваме истата да изнесува 0 денари. Ова поради тоа што доколку постои членарина, ќе мора за висината на тој износ нешто да им се понуди на членовите. Од друга страна, постоењето на членарина создава бариери за влез и ги спречува можностите за развој. Со други зборови, поверојатно е дека друштвото ќе згасне доколку се воведе членарина, отколку истата да не постои. Инаку, потребните парични средства за одржување се обезбедуваат од други извори (склучување на партнерства со профитни ентитети, финансиска помош од фондации, финансиска помош од државните институции и локалната самоуправа и др.). Ова го прават многу други непрофитни ентитеи, кои на тој начин опстојуваат.--Kiril Simeonovski 19:20, 6 декември 2010 (CET)Одговори
 • Не можеме да зборуваме досега, бидејќи штотуку започнавме со работа, а од искуство од друго место, знам дека ова одлично функционира, но со доста вложен труд. Затоа ќе замолам без лични проценки околу тоа што би било ако би било. Но еве, и да се воведе членарина која да речеме ќе изнесува 100 денари, за да се соберат 5000 денари, ќе треба да се зачленат 50 членови, што е она што „во пракса не функционира“.--Kiril Simeonovski 22:16, 6 декември 2010 (CET)Одговори
 • Јас не прејудицирам колкава ќе биде членарината и колку треба да се соберат за подмирување на неопходните оперативни трошоци. Тоа јасно ќе произлезе од анализата на трошковникот. --Brest 22:42, 6 декември 2010 (CET)Одговори
 • Со оглед на тоа дека бараме да се зачленат доброволци, што е и идејата на непрофитнтие ентитети, не верувам дека некој ќе има интерес да се зачлени во нешто за што ќе мора да плати, а да работи како доброволец. Уште помалку, што ова се случува кај нас. Со други зборови, воведувањето на членарина би довела до затворање на целата организација, ограничување на бројот на членови на моменталните, оневозможеност за распределба на работните задачи на повеќе членови, а ова би довело до општо незадоволство меѓу членовите. Проблемот е што ќе има многу работа и секој треба да биде свесен за тоа, но решение на овој проблем не е менување на стратегијата, туку понапорна работа. Ајде да се ангажираме повеќе на работа на проекти, отколку да чекаме парите сами да доаѓаат.--Kiril Simeonovski 23:20, 6 декември 2010 (CET)Одговори
Според дискусиите кои досега ги имавме мислам дека сепак е добро да имаме членарина, со цел да се покријат оперативните трошоци на здружението. Оваа членарина може да е 0 денари, ама само кога здружението веќе има средства на сметка. Моментално тоа сеуште не е случај. --FlavrSavr 17:12, 12 декември 2010 (CET)Одговори

Член 19

[уреди]

Стои:

Органи на Здружението се:

 1. Собрание на Здружението;
 2. Претседател и потпретседатели;
 3. Извршен одбор;
 4. Претседател на извршниот одбор;
 5. Надзорен одбор;
 6. Регионални одбори;
 7. Стручни одбори.
 • Мислам дека ќе биде најдобро Надзорен одбор да не постои, а претседателот и потпретседателот да го сочинуваат Извршниот одбор, кој ќе врши и надзор на работењето.--Kiril Simeonovski 18:51, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори
 • Според Законот (член 56), здруженијата може да имаат надзорен одбор. Мислам дека во согласност со начелата на отчетност и транспарентност, треба да имаме надзорен одбор. Сега очигледно е само бирократија, меѓутоа во иднина, ако имаме поголем обрт, сигурно Извршниот одбор ќе треба да биде под одредена финансиска контрола. Може на пример, да утврдиме дека Надзорниот одбор може да се формира на седница на Собранието на Здружението, на сличен начин како и регионалните и стручните одбори? --FlavrSavr 22:44, 25 октомври 2010 (CEST)Одговори
 • Идејата е надзорот да го вршат луѓе од доверба. Мислам дека тоа, посоодветно може да го извршува Извршниот одбор наместо Собранието. Не гледам причина зошто да се усложнува структурата и со Надзорен одбор. Алтернативно решение е да се размисли кои од следните органи може Здружението да ги има и кои мора да ги има, земајќи предвид дека за почеток е добро да се обработат само оние за кои сме обврзани со закон.--Kiril Simeonovski 02:17, 26 октомври 2010 (CEST)Одговори
 • Колку што го разбирам новиот закон, не е задолжително да имаме Надзорен одбор. Ако одлучиме дека треба да имаме Надзорен одбор тоа значи дека треба да ги дефинираме неговите надлежности, и избраните во одборот треба да си ја вршат работата. Тие во никој случај не треба да бидат во спрега со Извршниот одбор, едноставно има правила кои треба да се почитуваат, не се работи за никаква доверба или недоверба.--Brest 18:52, 31 октомври 2010 (CET)Одговори
 • Во секој случај во статутот треба да дефинираме дека може да има Надзорен одбор, кој би се формирал на барање на Собранието на членови или ИО. Ако не оставиме опција дека во некоја иднина ќе имаме Надзорен одбор, бидејќи во спротивно ќе треба повторно да го менуваме статутот (за што се доплаќа). --FlavrSavr 15:04, 3 ноември 2010 (CET)Одговори

Предлог 1:

Органи на Здружението се:

 1. Собрание на Здружението;
 2. Претседател и заменик претседател;
 3. Извршен одбор;
 4. Претседател на извршниот одбор; (илити директор, CEO)
 5. Надзорен одбор; (опционално)
 6. Регионални одбори; (опционално)
 7. Стручни одбори. (опционално)
 • Го подржувам предлогот. Да биде Директор на ИО. Надзорен одбор да има. Регионални одбори и стручни одбори исто така да останат, со тоа што во чл. 31 и 32, да се допрецизира начинот на формирање и распуштање и дека може но не мора да ги има.--Brest 10:47, 19 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Поточно во чл. 21, став 9, си стои дека во надлежност на собранието на Здружението е: Одлучување за организирање на регионални и стручни одбори, а во случај на итна потреба одлучување за негово гаснење. Само што јас мислам дека оваа надлежност подобро би било ако ја дадеме на ИО, т.е. во чл. 28 наметсо сегашниот став 5 да се додаде став 9 од чл. 21 кој би гласел: Одлучување за организирање на регионални и стручни одбори, а во случај на потреба одлучување за нивно гаснење.--Brest 10:52, 19 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Мене не ми се допаѓа во целост. Викимедија Македонија не е фирма од стариот систем за да ја има оваа организациска структура. Денес, дури ни профитните ентитети немаат ваква структура, а никако непрофитен ентитет. Мислам дека е потребна поголема флексибилност и помало разграничување. Мојот предлог е следниот:
 1. Собрание на Здружението;
 2. Претседател;
 3. Извршен одбор;
 4. Надзорен одбор; (опционално)
 5. Регионални одбори; (опционално)
 6. Стручни одбори. (опционално)
 • Овде претседателот на здружението би бил и претседател на Извршниот одбор, а самиот Извршен одбор би се состоел од потпретседателите во одделни подрачја.--Kiril Simeonovski 13:03, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Член 20

[уреди]

Стои:

Собранието на Здружението е највисок орган на Здружението и се состои од сите редовни членови на Здружението.

Собранието заседава според потребите а најмалку еднаш годишно.

Собранието на Здружението го бира Претседателот и потпретседателите со мандат од пет години.

Собранието на Здружението го свикува Претседателот на Здружението или една петина од редовните членови.

Предлог 1:

Собранието на Здружението е највисок орган на Здружението и се состои од сите редовни членови на Здружението.

Собранието заседава според потребите а најмалку еднаш годишно.

Собранието на Здружението го бира Претседателот и потпретседателите со мандат од пет години.

Собранието на Здружението го свикува Претседателот на Здружението или една петина од редовните членовите на Здружението.

 • Согласно досегашните дискусии во однос на другите членови од Статутот и овој член би требало да претрпи измени. При што треба да се има во предвид можноста за неможност за лесно свикување на Собранието во случај да има многу членови, пример над 100, 1000 и сл. Бидејќи ако се станува член само со пополнување на Пристапница може многу лесно да се достигне голема бројка на членови, а потоа практично да не може да се свика Собрание кое ќе работи со задоволителен број на членови (мнозинство). Или треба низ филтер за членство да се лимитира таа бројка (што не е добро за омасовувањето на членството со цел реализација на целите) или пак да се дефинира некоја категорија, пример некакви си делегати на Собранието, делегатите би се бирале од редот на членовите на некакви си избори или сл. Па ми се наметнува прашањето дали порано под редовни членови не сме мислеле некој вид на сега споменатите делегати? --Brest 01:36, 4 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Како што реков претходно, или ќе му дадеме на ИО дискреционо право да одлучува кој е член или не, или ќе треба да наведеме повеќе категории и степени на членство (членови, соработници и сл.). Поимот делегати значи па дека ќе треба да имаме некакви интерни избори што мислам дека е прекомплицирана работа.--FlavrSavr 14:45, 4 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Согласно сега важечкиот Статут, чл. 11 и чл. 13: Член може да биде секое физичко и правно лице кое ги прифаќа целите на Здружението и Статутот. Својство на Член се стекнува со потпишување на пристапница која ја заверува ИО. Што значи ИО има право да одлучува кој ќе биде член, т.е. се додека пристапницата не е заверена од ИО тој кој пополнил пристапница сеуште не е член и не може да ги остварува своите права и обврски согласно Статутот, посебно чл. 14, 15, 16 и 17. Инаку сега дури го видов ова ние сме предвиделе престанок на членство со одлука на ИО, види чл. 18.--Brest 10:35, 19 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Уште еден предлог (базиран на искуството на Викимедија Србија): Собранието заседава според потребите а најмалку еднаш годишно. Седници на собранието може да се одржуваат и мрежно, преку користење на интернет алатки и други средства. --FlavrSavr 08:37, 8 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Овој предлог ми се допаѓа, само треба да видиме дали е во согласност со останатата законска регулатива. Незнам точно какви пречки би имале во врска со ова, но на памет ми паѓа тоа дека кај нас во РМ сеуште не може да се користи електронски потпис бидејќи покрај техничките услови законската регулатива не е доречена.--Brest 10:35, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Член 21

[уреди]

Стои:

Работи кои се во надлежност на Собранието на Здружението:

 1. Донесување на Статут на Здружението;
 2. Избор и разрешување на Претседателот и потпретседателите;
 3. Донесување на програмски и други документи на Здружението;
 4. Избор и разрешување на членовите на Извршниот одбор;
 5. Разгледување и усвојување на финансиски и други извештаи на остатите органи на Здружението;
 6. Усвојување на финансиски план и усвојување на програма за работа;
 7. Донесување на Деловник за работа на Собранието;
 8. Донесување на Деловник за работа на Извршниот одбор;
 9. Одлучување за организирање на регионални и стручни одбори, а во случај на итна потреба одлучување за негово гаснење;
 10. Донесување на одлуки за награди и признанија;
 11. Основање на постојани и повремени работни групи;
 12. Извршување на други работи во согласност со Законот.

Предлог:

Работи кои се во надлежност на Собранието на Здружението:

 1. Донесување на Статут на Здружението;
 2. Избор и разрешување на Претседателот и потпретседателите;
 3. Донесување на програмски и други документи на Здружението;
 4. Избор и разрешување на членовите на Извршниот одбор;
 5. Избор и разрешување на членовите на Надзорниот одбор; (нова надлежност)
 6. Разгледување и усвојување на финансиски и други извештаи на остатите органи на Здружението;
 7. Усвојување на финансиски план и усвојување на програма за работа;
 8. Донесување на Деловник за работа на Собранието;
 9. Донесување на Деловник за работа на Извршниот одбор;
 10. Одлучување за организирање на регионални и стручни одбори, а во случај на итна потреба одлучување за негово гаснење; (оди во надлежност на ИО)
 11. Донесување на одлуки за награди и признанија;
 12. Основање на постојани и повремени работни групи;
 13. Извршување на други работи во согласност со Законот.

Член 24

[уреди]

Стои:

Потпретседателите го заменуваат Претседателот на Здружението во случај на негова спреченост да ги извршува поверените должности на начин согласно закон и Статутот на Здружението.

Потпретседателите ги извршуваат и другите функции кои им ги доверува Собранието на Здружението, Претседателот на Здружението или Извршниот одбор на Здружението.

 • Потпретседателите Заменикот претседател го заменуваат Претседателот на Здружението во случај на негова спреченост да ги извршува поверените должности на начин согласно закон и Статутот на Здружението. --FlavrSavr 08:40, 8 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Се сложувам со предлогот. Само предлагам да се избришат зборовите или Извршниот одбор на Здружението, од вториот став на чл. 24, бидејќи мислам дека согласно хиерархиската поставеност ИО е хиерархиски под Собранието, Претседателот и Заменикот, па нема логика ИО да му дава дополнителни функции или задачи.--Brest 11:11, 19 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Не се сложувам, бидејќи е погрешен пристапот кон функцијата. Во современи услови, улогата на претседателот во вакви случаи ја презема Извршниот одбор.--Kiril Simeonovski 13:09, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Предлог:

Заменикот го заменува Претседателот на Здружението во случај на негова спреченост да ги извршува поверените должности на начин согласно закон и Статутот на Здружението.

Заменикот ги извршува и другите функции кои му ги доверува Собранието на Здружението и Претседателот на Здружението.

Член 25

[уреди]

Стои:

Членовите на претседателството на Здружението можат да бидат и членови на Извршниот одбор.

Треба:

Потпретседателите на Здружението можат да бидат и членови на Извршниот одбор.

 • Јасна е некозистентноста во стариот текст на Статутот. Никаде во него не се спомнува Претседателство на Здружението, така што ако нема Претседателство не може да има ниту членови на претседателство. Уште повеќе ако се прифати предлогот за измена на член 20 (да нема потпретседатели) тогаш овој член станува излишен. Слична дискусија би важела и за Член. 24 од стариот Статут.--Brest 01:36, 4 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Треба да ги елиминираме потпретседателите на здружението. Би имало само претседател на Собрание, т.е. претседател на Здружението, и негов заменик. Од друга страна би го имале ИО со сегашните потпретседатели. Како ќе ги викаме нив би било прашање на тековна одлука. --FlavrSavr 14:50, 4 ноември 2010 (CET)--FlavrSavr 14:50, 4 ноември 2010 (CET)Одговори
 • И јас сум на мислење дека не треба да има потпретседатели, доволен е само еден заменик. Јас сум за тоа да имаме ИО со директор (наместо претседател) и членови на ИО. Што значи овој член (25) станува излишен, освен ако не го реформулираме како: Претседателот и заменик претседателот на Здружението можат да бидат и членови на ИО.--Brest 10:39, 19 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Мое мислење е дека всушност потпретседателите треба да бидат членови на Извршниот одбор. Како што можам да забележам, а напоменав и погоре, очигледен е погрешниот пристап кон ппоимот „потпретседател“. Всушност, тоа не е „заменик претседател“, туку извршител на должност по извршената поделба на работата. Доколку нема потпретседатели, значи дека нема поделба на работата, а оттука следува дека Извршниот одбор ќе биде специјализиран за извршување на сите задачи што е целосно погрешен пристап.--Kiril Simeonovski 13:13, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Член 28

[уреди]

Стои:

Извршниот одбор ги извршува следните работи:

 1. Ги извршува одлуките и другите општи акти на Собранието на Здружението;
 2. Утврдува предлози за Статут, програма за работа, финансиски план и завршна сметка;
 3. Подготвува предлози на општи акти и одлуки на Собранието на Здружението;
 4. Донесува извршни одлуки за проекти кои не се опфатени со годишната програма за работа;
 5. Основа постојани и привремени работни групи;
 6. Извршува и други работи кои му ги доверува Собранието на Здружението или кои со други прописи му се ставени во негова надлежност.

Предлог:

Извршниот одбор ги извршува следните работи:

 1. Ги извршува одлуките и другите општи акти на Собранието на Здружението;
 2. Утврдува предлози за Статут, програма за работа, финансиски план и завршна сметка;
 3. Подготвува предлози на општи акти и одлуки на Собранието на Здружението;
 4. Донесува извршни одлуки за проекти кои не се опфатени со годишната програма за работа;
 5. Основа постојани и привремени работни групи;
 6. Одлучува за организирање на регионални и стручни одбори, а во случај на потреба одлучува за нивно гаснење;
 7. Извршува и други работи кои му ги доверува Собранието на Здружението или кои со други прописи му се ставени во негова надлежност.
 • Согласно мојата дискусија за чл. 19. Предлогот е надлежноста за Одлучување за организирање на регионални и стручни одбори, а во случај на потреба одлучување за нивно гаснење да премине од Собранието на Здружението на ИО.--Brest 10:57, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Член 29

[уреди]

Стои:

Претседателот на Извршниот одбор раководи со работата на Извршниот одбор на Здружението. Мандатот на Претседателот на Извршниот директор на Здружението е четири години.

Треба:

Претседателот на Извршниот одбор раководи со работата на Извршниот одбор на Здружението. Мандатот на Претседателот на Извршниот одбор на Здружението е четири години.

 • Брзината со која сега се одвиваат работите дозволува и четири години, ако има активности мислам дека подобро би било на пократок период да се избира Претседател на Извршниот одбор, а со оглед на тоа што тој истовремено е и претседател на Здружението, значи и на Здружението. Размислувам дали не е подобро да ги раздвоиме овие две функции: Претседател на Здружението и Претседател на Извршниот одбор на Здружението?--Brest 18:52, 31 октомври 2010 (CET)Одговори
 • Може да е добро. Ако на пример, сите членови на Собранието мислат дека ИО не си ја врши добро работата, и сакаат да воведат нов Претседател на ИО, испаѓа дека истиот човек треба да ја свика таа седница. :) Предлагам исто така да се укинат функциите Потпретседатели на Собранието - Собранието не е извршен орган и се состанува еднаш годишно, така што нема логика да има 5-6 претседатели - тие треба да се дел од ИО, а таму може да ги викаме како сакаме. :) --FlavrSavr 15:16, 3 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Мислам дека е добро да не се мешаат термините и Претседателот на извршниот одбор, да се вика директор. Мандатите најдобро ќе биде да се формулираат вака: Мандатот на Директорот на Здружението е четири години, освен ако Собранието на Здружението не определи пократок мандат, но не пократок од една година. --FlavrSavr 09:44, 8 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Значи на чело на ИО стои Директор со мандат од 4 години. Ние сеуште не сме избрале Директор на ИО. Искрено јас лично погрешно сум го читал Статутот, поточно чл. 23 став 3, читајќи така како што пишува (Претседателот е истовремено и Претседател на Собранието на Здружението) а мислејќи дека пишува: Претседателот е истовремено и Претседател на ИО. Имено согласно чл. 26, став 4: Членовите на Извршниот одбор помеѓу себе бираат Претседател на Извршниот одбор, сеуште не избрале Директор на ИО.--Brest 11:28, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Член 30

[уреди]

Стои:

Надзорниот одбор го контролира финансиското работење на Здружението, како и другите активности на Здружението и води сметка за законитоста на работата при остварувањето на целите на Здружението. За сите воочени неправилности, без одлагање, Надзорниот одбор го известува Извршниот одбор и Собранието на Здружението.

Надзорниот одбор има најмалку три, а најмногу седум члена кои ги бира Собранието на Здружението. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години.

Надзорниот одбор поднесува извештај за својата работа на годишната седница на Собранието.

 • Некако може и за ИО и за НО да дефинираме надлежности на Собранието за нивен отповик ако не работат добро. Не знам како да го формулираме ова.--FlavrSavr 09:50, 8 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Види дискусија за чл. 21, каде предлагам во Надлежност на Собранието на Здружението да биде изборот и разрешувањето на членовите на Надзорниот одбор.--Brest 11:36, 19 ноември 2010 (CET)Одговори

Предлог:

Надзорниот одбор има најмалку три, а најмногу седум члена кои ги бира Собранието на Здружението. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години, освен ако Собранието на Здружението не определи пократок мандат, но не пократок од една година. Членовите на Извршниот одбор не може да бидат членови на Надзорниот одбор.

Член 35

[уреди]

Стои:

Средствата на Здружението можат да се користат исклучиво за цели дефинирани со Статутот на Здружението. Членовите на Здружението како и самите членови не добиваат ниту може да добијат некаква добивка од средствата на Здружението. Никој не може да има добивка преку непотребни трошоци за промоција на Здружението или преку непропорционално големи издатоци.

Предлог:

Средствата на Здружението можат да се користат исклучиво за цели дефинирани со Статутот на Здружението. Членовите на Здружението како и самите членови не добиваат ниту може да добијат некаква добивка од средствата на Здружението. Никој не може да има добивка преку непотребни трошоци за промоција на Здружението или преку непропорционално големи издатоци.

 • Проблемот со овој член е терминот "добивка". Јасно е дека ако се извршува некаква дејност, ако има можност, треба сите ангажирани да земат хонорар - тоа не е профит, но сепак се некакви парични средства. --FlavrSavr 09:54, 8 ноември 2010 (CET)Одговори
 • Предлог: да се дополни со:

Користењето на средствата на Здружениот мора да биде одобрено од извршниот одбор.

--Misos 21:19, 19 ноември 2010 (CET)Одговори